تعالی بالینی- کمک سردبیر
اعضا کمک سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضا کمک سردبیری مجله تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

  نام و نام خانوادگی

  رشته

  نام دانشگاه

  Email

  دکتر ابراهیم صالحی فر

  داروسازی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  salehifare@yahoo.com

  دکتر رضا عقیلی

  قارچ شناسی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  aghili70@yahoo.com

  دکتر مهدی غلامرضایی

  دندان پزشکی ترمیمی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  Dr.saravi@gmail.com

  دکتر بهرام طهماسبی

  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  bahramtahmasby@yahoo.com

  دکتر صغری خانی

  بهداشت باروری

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  khanisog343@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find.php?item=1.114.24.fa
برگشت به اصل مطلب