تعالی بالینی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 اهداف نشریه:

  نشر مقالات اعضای هیئت علمی ،محققین و صاحب نظران رشته های مختلف علوم پزشکی به منظور فراهم نمودن شواهد و ایجاد زمینه مناسب در جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد ارائه دهندگان خدمات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی و درمانی.

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب