تعالی بالینی- راهنمای نگارش مقاله
روش نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان محترم در خصوص نگارش مقاله بایستی به نکات ذیل دقت نمایند:

  روش نگارش مقاله

  مقالات به یکی از صورت مقالات مروری ، سیستماتیک یا متاآنالیز مرری یا نامه به سردبیر می باشد که توسط متخصص یا متخصصین مربوطه تهیه می شود بطوریکه نویسنده و یا نویسندگان حداقل دو مقاله تحقیقی معتبر مرتبط با موضوع را قبلا به چاپ رسانده و بعنوان منبع در مقاله مروری از آنها استفاده کرده باشند. مقاله بایستی دارای ۱۰ سوال چهارگزینه ای با پاسخ به منظور ارزیابی فراگیران باشد. مقاله مروری پس از دریافت توسط داوران متخصص داوری( peer review ) می شود و سپس در هئیت تحریریه بررسی خواهد شد. ارسال دو مقاله تحقیقی مرتبط با موضوع با مقاله مروری ضروری می باشد.


  ساختار مقاله:

  مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن حداقل از ۳۰ منبع معتبر و مرتبط استفاده شده باشد که حداقل دو مقاله از نویسنده یا نویسندگان و مرتبط با موضوع باشد. مقاله مشتمل بر عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی(هرکدام حداکثر تا ۲۵۰ کلمه)، واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی( حداقل سه و حداکثر ۵ واژه)، مقدمه، مواد و روش ها( برای سیستماتیک و متاآنالیز مروری ضروری است)، عناوین مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری باشد.

نکته: در راستای یکپارچگی مقالات، حداکثر تعداد کلمات انواع مختلف مقالات در ذیل ذکر شده است. قابل ذکر اینکه این تعداد کلمات شامل عنوان، چکیده ها و اصل مقاله بجز قسمت رفرنس ها می باشد.

Short/brief report

۲۰۰۰

Review

۴۰۰۰

Case Report

۱۵۰۰

Editorial

۱۲۰۰

Letter to Editor

۵۰۰

نکته: فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید نیز صورت گیرد.


  راهنمای نویسندگان

  ۱ – اهداف نشر مجله :

  مجله علمی پژوهشی تعالی بالینی (Journal of Clinical Excellence) دانشگاه علوم پزشکی مازندران به منظور گسترش و نشر مقالات مروری پزشکی محققان وصاحبنظران داخل و خارج کشور به زبان فارسی در زمینه های مختلف علوم پزشکی با هدف خودآموزی حرفه های علوم پزشکی فعالیت می نماید. مخاطبان با مطالعه مقالات مروری و گزارش مورد موجب ارتقاء دانش و مهارتهای لازم خود در محیط کاری شوند. مخاطبان این نشریه اعضای هیات علمی ،کارکنان و کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی و دانشجویان می باشند. این مجله هر فصل یکبار به چاپ می رسد که علاوه بر مقالات برای حرف پزشکی دارای سوالات خودآموزی نیز می باشد.

  مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد و این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و در هر صورت مقاله ارسالی مسترد نمی شود.

  ۲ – روش نگارش مقاله

  مقالات به یکی از صور مقالات مروری، سیستماتیک یا متا آنالیز مروری یا گزارش مورد می باشد که توسط متخصص یا متخصصین مربوطه تهیه می شود بطوریکه نویسنده و یا نویسندگان حداقل دو مقاله تحقیقی معتبر مرتبط با موضوع را قبلا به چاپ رسانده و بعنوان منبع در مقاله مروری از آنها استفاده کرده باشند. مقاله بایستی دارای ۱۰ سوال چهار گزینه ای با پاسخ بمنظور ارزیابی فراگیران باشد. مقاله مروری پس از دریافت توسط داوران متخصص داوری ( Peer Review) می شود و سپس در هیئت تحریریه بررسی خواهد شد. ارسال دو مقاله تحقیقی مرتبط با موضوع همراه با مقاله مروری ضروری است.

  ۳- ساختار مقاله

  مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن حداقل از ۳۰ منبع معتبر و مرتبط استفاده شده باشد که حداقل دو مقاله از نویسنده یا نویسندگان و مرتبط با موضوع باشد. مقاله باید مشتمل بر عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی ( هر کدام حداکثر تا ۲۵۰ کلمه ) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی ( حداکثر سه و حداکثر ۵ واژه ) ، مقدمه، مواد و روش ها ( برای سیستماتیک و متا آنالیز مروری ضروری است ) ، عناوین مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری باشد

  فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید نیز صورت گیرد.

  گزارش مورد بطور محدود با نظر سر دبیر و هیات تحریه بررسی و پذیرش می شود. در مقالات گزارش مورد باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرند که از لحاظ آموزشی و خودآموزی برای حرف پزشکی قابل قبول باشد . این مقالات و نیز مقالات«گزارش موارد» باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع باشند.

  ۴- اجزاء مقاله

  ۱-۴ – صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله : شامل عنوان کامل مقاله، نام مولفین، بخش ، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر یا محل اشتغال نویسندگان، آدرس پستی و پست الکترونیکی مولف مسئول که در مکاتبات استفاده می شود. عنوان مکرر (Running title) با حداکثر ۴۶ حرف نیز ذکر شود.

  ۲-۴- صفحه دوم یا صفحه خلاصه : شامل خلاصه و کلمات کلیدی (Key words)

  ۳- ۴- صفحه سوم یا صفحات متن شامل مقدمه، مواد و روش، یافته ها (برای مقالات مروری سیستماتیک و متاآنالیز ) ، بحث ، نتیجه گیری و سپاسگزاری دنبال هم آورده می شود .

  ۴- ۴- هر یک از منابع، جداول و شرح نمودارها و تصاویر و عکسها با صفحات جداگانه آورده شود . اجازه و ذکر منبع جداول ، نمودارها ، تصاویر و عکسها برگرفته شده از نتایج دیگران ضروری است.

  ۵-۴- منابع براساس روش ونکور به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند . تنظیم فهرست منابع باید بر اساس راهنمای ضمیمه صورت پذیرد .

  ۶-۴- ده سوال چهار گزینه ای با پاسخ در انتهای منابع اورده شود و سعی شود سوالات دارای تاکسنومی ۲ یا ۳ باشد.

  ۷-۴- شرایط فنی مقاله: مقاله بر روی فرمت کاغذ A۴ تنظیم شوند.

  - شماره صفحات وسط و پایین هر صفحه قرار گیرد.

  - این ترتیب رعایت شود: صفحه عنوان ، خلاصه و کلید واژه ها، متن ، تقدیر نامه، مراجع ، شرح تصاویر، ، جداول و تصاویر( هرکدام در صفحه جداگانه و جای آنها در متن مشخص و با شماره معین گردد.)

  - تعداد صفحات مقاله ( با در نظر گرفتن محل جداول، اشکال و منحنی ها) از حدود ۱۵ صفحه تجاوز نکند. برای ارائه نتیجه واحد از دو فرم مختلف مثالا هم جدول و هم منحنی خودداری شود. ضمناً بین تعداد صفحات و تعداد و حجم اشکال، جداول ، نمودارها و منحنی ها تناسب منطقی وجود داشته باشد( مثلاً در ازای هر ۳ الی ۴ صفحه یک جدول یا شکل یا منحنی )

  ۵- ارسال مقالات می تواند به یکی از دو روش متداول پستی و یا پست الکترونیکی یا آنلاین انجام پذیرد مقالات باید به آدرس : ساری – بلوار پاسداران- مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا-دفتر مجله تعالی بالینی و یا آدرس الکترونیکی مجله بصورت آنلاین http://jce.mazums.ac.ir و یا آدرس الکترونیکی مجله بصورت آنلاین jcemazums.ac.ir به دفتر مجله ارسال شود

  ۶ - مقاله پس از بررسی اولیه و دریافت نظر داوران(حداقل ۳ نفر)، در صورت نیاز به اصلاح به نویسنده عودت داده می شود. در صورت انجام اصلاحات و عودت آن درموعد مقرر، بررسی نهایی آن در هیأت تحریریه انجام میشود . در صورت عدم پذیرش اهم دلایل به نویسنده منعکس میگردد . این مراحل حداکثر ۹۰ روز به طول می انجامد.

  ۷- تعارض در منابع : در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود .

  ۸- واژه و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری به کار برده شده، در اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند .

  ۹- دو جلد از مجله بصورت رایگان به مولف مسئول مقاله چاپ شده ارسال می گردد. .

  ۱۰ - بعد از چاپ مقاله دفتر مجله مدارک آن را تا شش ماه بایگانی و بعد از زمان مقرر معدوم می گردد .

  ۱۱ - چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می باشد . هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است

  ۱۲- نشریه با حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می نماید .

  ۱۳ - یک سری از آخرین نسخه مقاله ویرایش شده جهت چاپ برای نویسنده ارسال میگردد بعد از تأیید نویسنده از آخرین تغییرات، مقاله برای چاپ فرستاده می شود .

  منابع نویسی (References)

  ) مهم ( مجله فارسی : تمام منابع ارائه شده در هرمقاله (حتی مقالات فارسی) به منظور نمایه شدن در سایت بین المللی بایستی بصورت انگلیسی نوشته شده و نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کوتاه مجله به زبان انگلیسی، سال انتشار مقاله براساس تاریخ میلادی، شمار ۀمجله، صفحات .

  Hosseinimehr, SJ. Natural products as potential radioprotective agents. J Mazand Univ Med Sci ۲۰۰۷; ۱۷(۶۱): ۱۷۵-۱۸۹. (Persian)

  ▒ مجله انگلیسی : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله نام کوتاه شده مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات

  ) در صورتی که تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارت et al. استفاده شود (

  Wolf DP, Mastroianni L. Protein composition of human uterine fluid. Fertil Steril ۱۹۷۵; ۲۶(۳): ۲۴۰-۲۴۷.

  ▒ کتاب : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کتاب. شمارۀ چاپ شهر محل چاپ: ناشر، سال انتشار.

  Ho MT , Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment, ۳rd ed. New Jersy: Appleton and Lang, ۱۹۹۰.

  فصلی از کتاب : نام خانوادگی ونام نویسنده. عنوان فصل . عنوان کتاب . نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب . شمارۀچاپ، محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. صفحات .

  Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. Rook Textbook of Dermatology.

  ۶th ed. Oxford: Blackwell Science; ۱۹۹۸. ۱۹۸۵-۲۰۰۲.

  ▒ مجله از اینترنت، Web site و CD- rom به ترتیب با توجه به مثا لهای زیر:

  LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. ۱۹۹۵; ۳۱۰: ۱۳۸۷-۹۰.

  Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/۶۹۹۱ed۲.htm. Accessed September ۲۶, ۱۹۹۶.

  Hoffman DL. St John’s Wort. ۱۹۹۵;[۴ screans]. Available at:

  URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm . Accessed July ۱۶, ۱۹۹۸.

  Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. ۱۹۹۵; ۵۲: ۹۰۰-۹۰۱.

  توجه: به هنگام نوشتن منبع از موارد بالا ) اینترنت و (... به نشانه ها (نقطه، ویرگول و ... ) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find-1.48.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب