تعالی بالینی- اطلاعات تماس
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محل چاپ نشریه:

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

محل دفتر نشریه:

مازندران- ساری- بلوار پاسداران- مرکز آموزش درمانی بیمارستان بوعلی سینا-دفتر مجله تعالی بالینی

سردبیر مجله:

دکتر سیاوش مرادی

مدیر اجرایی مجله:

رستمی.م

تلفن دفتر نشریه:

۰۱۱۳۳۳۴۲۳۳۸ 

نمابر دفتر نشریه:

۰۱۱۳۳۳۴۲۳۳۸ 

ایمیل دفتر نشریه:

jcemazumes.ac.ir    -   jcemazumsgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه تعالی بالینی:
http://ce.mazums.ac.ir/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب